Kystsikring

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund af Kystdirektoratets kortlægning blev Køge Bugt udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. Med udgangspunkt i denne oversvømmelsestrussel har Solrød Kommune i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet en plan for kystsikring af Solrød Kommune. 

Jersie Strands Grundejerforening deltager med to medlemmer i den kommunalt nedsatte udviklingsgruppe.

Planen er delt op i tre delområder:

  • Område A dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C dækker vest for Strandvejen samt 37 matrikler langs Strandvejen, øst for Strandvejen.

Det er område B og C, der har direkte indflydelse på Jersie – området.

Kystsikring i område B (fra Ventegodtsvej til kommunegrænsen mod Køge)

Arbejdet med dette område har ligget stille i en periode, mens der er blevet arbejdet intensivt på område A og C.  Når område A og C er gennemført, starter arbejdet med fastlæggelse af de endelige løsninger i område B, der skal godkendes af byrådet.

I arbejdet med kystsikring af område B er den sidst omtalte løsning for området under Jersie Strands Grundejerforening, at der etableres en sikringsmur ved Strandstien, og at den øvrige kystlinje sikres med et dige, der vil blive i en højde fra 0 til 1,0 meter og med en sikringskote på 2,5 meter.

Der kan i det kommende arbejde komme flere løsningsforslag, da der skal være sikkerhedsmæssig sammenhæng mellem området fra Ventegodtsvej/Birkelyngen og Lykkevej/kommunegrænsen til Køge,

ligesom Kystdirektoratet og fredningsmyndighederne har stor indflydelse på, hvilke sikringsforhold, der er mulige i det fredede område. Desuden følges myndighedernes arbejde og afgørelser i Jyllinge løbende, da de også vil kunne være retningsgivende for arbejdet i Solrød Kommune.

Kystsikring i område C (vest for Strandvejen)

I dette område skal tre vandløb sikres, Karlstrup Mosebæk, Solrød Bæk og Skensved Å. Hvis vandstanden stiger ved kysten, så vil vandet blive presset op i vandløbene, og ved en kraftig styrke vil der opstå store områder med oversvømmelser. Der er derfor planlagt med en sikring bestående af højvandslukkere i de tre vandløb samt enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn langs Strandvejen. Anlæggene er planlagte på en måde, der gør, at de kan forstærkes, hvis havvandet stiger i fremtiden.

Den vedtagne sikkerhedshøjde i dette område er 2,80 meter, der er i overensstemmelse med den sikkerhedshøjde, der er etableret i Køge Kommune.

I foråret 2020 har der været udsendt en grundig information om etablering af kystsikring i dette område til alle berørte grundejere. Der har ligeledes været information at finde på kommunens hjemmeside, blandt andet videoklip, der viser metoden for kystsikringen. Den efterfølgende høring af alle berørte grundejere har ikke medført klager, og kystsikringsprojektet er herefter blevet vedtaget i Solrød Byråd.

Arbejdet er igangsat i juni 2021 med færdiggørelse i november 2021.

Flere oplysninger om kystsikring kan findes på Solrød Kommunes hjemmeside:

https://www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/kystsikring