Snerydning – og glatføreordning

Grundejerne har principielt selv ansvar for og pligt til at sørge for at rydde vejen for sne/is på alle private fællesveje. Se uddrag fra ”Bekendtgørelse af lov om private fællesveje” nedenfor.

Det gælder ikke de kommunale veje i området, hvor det er Solrød Kommune, der står for snerydning og glatførebekæmpelse.

Af praktiske grunde og for at lette grundejerne tilbyder JSG med en fælles ordning at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på vejene, så der sikres fremkommelighed på de private fælles veje. Ordningen er frivillig for JSG grundejerne.

 

JSG kan påtage sig opgaven under betingelse af, at alle grundejere på vejen er
medlemmer af JSG og er tilmeldt som betalende til ordningen.

Ydelsen for denne ordning besluttes på den ordinære generalforsamling hvert år. Efter aftale er det Solrød Vandværk, der opkræver den årlige betaling til både denne ordning og til medlemskabet, og det udsendes med vandregningen ca. d. 1.marts.

 

Oversigt over de tilmeldte private veje til ordningen kan ses på hjemmesiden under OMRÅDET.

Retningslinjer for snerydningen er:

  • der skal ryddes sne, når der er faldet så meget sne, at det kan give problem for fremkommeligheden, og når der er udsigt til, at der ikke straks falder mere sne.
  • hvis det er så meget tøvejr at sne/is ikke forventes at blive liggende i lang tid, så får det lov at smelte selv.
  • hvis det er tøvejr, og der fortsat falder sne, så ryddes asfaltvejene. Sneen på grusvejene får lov til at smelte på grusvejene.
  • hvis der falder mere sne i frostvejr, så skal grusvejene skrabes forsigtigt, så vejene ikke tager skade. Kun efter en barfrostperiode kan grusvejene ryddes. Asfaltvejen ryddes.
  • når der dannes is i perioder med skiftende tø og frost, eller hvis der falder isslag, gruses eller saltes der,

UDDRAG: Bekendtg. af lov om private fælles veje 21.12.2010 med ændringer i 2011 og 2014.

 Vintervedligeholdelse og renholdelse

79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter stk. 1.

Grundejernes pligter – Snerydning

80. Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne rydde trapper til deres ejendomme for sne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om snerydningens udførelse, herunder om tidspunkter for snerydningen og om placering af snebunker.

Glatførebekæmpelse

81. Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på færdselsarealet.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om glatførebekæmpelsens udførelse, herunder om tidspunkter for glatførebekæmpelsen og om, med hvilke midler glatførebekæmpelsen må udføres.