Snerydning – og glatføreordning

Grundejerne har principielt selv ansvar for og pligt til at sørge for at rydde vejen for sne/is. Se
uddrag fra ”Bekendtgørelse af lov om private veje” nedenfor.

Af praktiske grunde og for at lette grundejerne tilbyder JSG med en fælles ordning at sørge for
snerydning og glatførebekæmpelse på vejene, så der sikres fremkommelighed på de private
veje.

Ordningen er frivillig for JSG grundejerne.

JSG kan påtage sig opgaven under betingelse af, at samtlige parceller på vejen er
medlemmer af JSG og er tilmeldt som betalende til ordningen.

Retningslinjer for snerydningen er:

 • Der skal ryddes sne, når der er faldet så meget sne, at det kan give problem for
  fremkommeligheden, og når der er udsigt til, at der ikke straks falder mere sne.
 • Hvis det er så meget tøvejr at sne/is ikke forventes at blive liggende i lang tid, så får det
  lov at smelte selv.
 • Hvis det er tøvejr, og der fortsat falder sne, så ryddes asfaltvejene. Sneen på
  grusvejene får lov til at smelte på grusvejene.
 • Hvis der falder mere sne i frostvejr, så skal grusvejene skrabes forsigtigt, så vejene
  ikke tager skade. Kun efter en barfrostperiode kan grusvejene ryddes. Asfaltvejen
  ryddes.
 • Når der dannes is i perioder med skiftende tø og frost, eller hvis der falder isslag,
  gruses eller saltes der.

UDDRAG af Bekendtgørelse af lov om private fælles veje 21.12.2010

 Vintervedligeholdelse og renholdelse

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter stk. 1.

Grundejernes pligter – Snerydning

§ 80. Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne rydde trapper til deres ejendomme for sne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om
snerydningens udførelse, herunder om tidspunkter for snerydningen og om placering af snebunker.

Glatførebekæmpelse

§ 81. Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på færdselsarealet.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om glatførebekæmpelsens udførelse, herunder om tidspunkter for glatførebekæmpelsen og om, med hvilke midler glatførebekæmpelsen må udføres.